Main content starts here.

Tokyo to Shizuoka

To Mishima

By train

Time: approx. 45min - 1 hr

Tokyo Station

(JR Tokaido/Sanyo Shinkansen: Hikari or Kodama leaving Tokyo)

Mishima Station

By car

Time: approx. 1 hr 10 min

Tokyo IC

(Shin-Tomei Expressway or Tomei Expressway)

Nagaizumi-Numazu IC or Numazu IC

By highway bus

Time: approx. 2 hr

Shinjuku Highway Bus Terminal

(Mishima-Shibuya/Shinjuku Line)

Mishima Station

Time: approx. 2 hr

Shinjuku Station (West Exit)

(Mishima-Shinjuku)

(North Exit)

To Fuji

By train

Time: approx. 1 hr 10 min

Tokyo Station

(JR Tokaido/Sanyo Shinkansen: Hikari or Kodama leaving Tokyo)

Shin-fuji Station

By car

Time: approx. 1 hr 30 min

Tokyo IC

(Shin-Tomei Expressway or Tomei Expressway)

Shin-Fuji IC or Fuji IC

By highway bus

Time: approx. 2 hr 20 min

Tokyo Station

(Fuji/Fujinomiya - Tokyo Line (Yakisoba, Kaguya-hime Express, Midnight Fuji))

Fuji Station or Shin-fuji Station

To Shizuoka

By train

Time: approx. 1 hr - 1 hr 30 min

Tokyo Station

(JR Tokaido/Sanyo Shinkansen: Hikari or Kodama leaving Tokyo)

Shizuoka Station

By car

Time: approx. 1 hr 45 min - 1 hr 50 min

Tokyo IC

(Shin-Tomei Expressway or Tomei Expressway)

Shizuoka IC or Shin-Shizuoka IC

By highway bus

Time: approx. 3 hr 15 min

Shinjuku Station (New South Exit: Yoyogi)

 
(Sumpu Liner - leaving Tokyo)

Shizuoka Station (Platform 17)

Time: approx. 3 hr 20 min

Tokyo Station (Yaesu South Exit)

(Tomei Liner)

Shizuoka Station

To Hamamatsu

By train

Time: approx. 1 hr 30 min - 2 hr

Tokyo Station

(JR Tokaido/Sanyo Shinkansen: Hikari or Kodama leaving Tokyo)

Hamamatsu Station

By car

Time: approx. 2 hr 30 min

Tokyo IC

(Tomei Expressway leaving Tokyo)

Hamamatsu IC

By highway bus

Time: approx. 4 hr 20 min

Tokyo Station (Nihonbashi Exit)

(Dream Shizuoka / Hamamatsu (Overnight bus))

Hamamatsu Station

HOME > INFORMATION > Getting here & around > Tokyo to Shizuoka